Меню

Институт по полски култури - Чирпан
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "професор"
Професионално направление - 6.1. Растениевъдство
Научна специалност - „Селекция и семепроизводство на културните растения“.

Научно жури:

 1.Проф. дсн Дияна Лилова Светлева – Рецензия

2. Проф. дсн Росица Борисова Бъчварова – Рецензия

Проф. дн Ана Стоилова Салджиева – Рецензия

4.Проф. д-р Нели Кирилова Вълкова – Становище

 5. Проф. д-р Анелия Илиева Кътова – Становище

6.  Проф . д-р Димитър Диманов Димитров – Становище

 7. Проф. д-р Драгомир Господинов Вълчев – Становище

 

Материали на кандидата

 

Резюмета

Приноси

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!