Меню

Агробиоинститут - София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "професор"
Професионално направление - 6.1. Растениевъдство
Научна специалност - „Растениевъдство“.

Научно жури:

 1.Проф. дсн Боряна Манолова Чолева – Рецензия

2. Проф. дсн Славчо Георгиев Панделиев – Рецензия

Доц. д-р Светла Димитрова Янчева – Рецензия

4. Проф. д-р Димитър Любенов Джилянов – Становище

5. Проф. д-р Димитър Йорданов Домозетов – Становище

6.  Доц. д-р Диян Петков Георгиев – Становище

7. Доц. д-р Галина Йорданова Дякова – Становище

 

Материали на кандидата

Резюмета

Приноси

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!