Меню

ИПАЗР „Никола Пушкаров“ - София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "ПРОФЕСОР"
Професионално направление - 5.1. Машинно инженерство
Научна специалност - „Механизация и електрификация на растениевъдството“

Научно жури:

 1.Проф. дтн инж. Александър Димитров Даскалов – Рецензия

2. Проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева – Рецензия

Проф. дтн инж. Георги Асенов Тасев– Рецензия

4.Проф. д-р инж. Пламен Ганчев Кангалов – Становище

5. Проф. д-р инж. Георги Димитров Костадинов – Становище

 6. Проф. д-р инж. Лило Петков Кунчев – Становище

 7.Проф. д-р инж. Михо Янков Михов – Становище

 

Материали на кандидата

 

Резюмета

Приноси

Патенти, внедрявания, награди

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!