Меню

 ИАИ - София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност "Професор"
Професионално направление - 3.8 Икономика
Научна специалност - Икономика и управление (селско стопанство)

Научно жури:

Материали на кандидата

 

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!