Меню

Институт по фуражните култури – Плевен
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „Професор"
Професионално направление: 6.1. Растениевъдство,
Научна специалност: Растениевъдство

Научно жури:

Материали на кандидата

 

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!