Меню

Институт по фуражните култури – Плевен

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „Професор"

Професионално направление: 6.2. Растителна защита
Научна специалност: Растителна защита (ентомология)

Научно жури:

Материали на кандидата

 

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!