Меню

Институт по лозарство и винарство – Плевен
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“
Професионално направление: 6.1 "Растениевъдство"
Научна специалност: „Лозарство“

Научно жури:

Материали на кандидата

 

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!