Меню


ИПАЗР ”Н. Пушкаров” - София

Процедура за провеждане на конкурс за заемане
на академична длъжност „Професор”

Професионално направление – 6.2. Растителна защита

Научна специалност – Растителна защита (Ентомология)

Научно жури:

Материали на кандидата:

 

 

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!