Меню

Институт по аграрна икономика, София
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност ˮПРОФЕСОРˮ
Професионално направление: 3.8 ˮИкономикаˮ
Научна специалност: "Икономика и управление (на земеделските стопанстава)ˮ

Научно жури:

Материали на кандидата

 

 

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!