Меню

Институт по животновъдни науки, Костинброд
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“
Професионално направление: 6.3. „Животновъдство“
Научна специалност: „ Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“

Научно жури:

Материали на кандидата

 

 

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!