Меню

Институт по фуражните култури – Плевен

Процедура за провеждане на конкурс за заемане
на академична длъжност „Професор”

Професионално направление – 6.3. Животновъдство

Научна специалност – Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

Научно жури:
Проф. д-р Николай Александров Тодоров, Dr.h.c. – Рецензия
Проф. дсн Атанас Петров Кирилов – Рецензия
Проф. д-р Лазар Костадинов Козелов – Рецензия
Проф. дсн Христо Йорданов Станчев – Становище
Проф. дсн Атанас Аданев Илчев – Становище
Доц. д-р Стефка Любова Атанасова – Становище
Доц. д-р Мариана Александрова Петкова – Становище

Материали на кандидата:

Резюмета  Резюмета
Приноси Авторска справка за приносите 

 

 

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!