Меню

Институтът по криобиология и хранител­ни технологии (ИКХТ) – София, към Селскосто­панската академия – София, обявява конкурс за за­емане на академична длъжност главен асистент по 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)“, за нуждите на отдел „Криобиология и биологично активни вещества“ – един, със срок 2 месеца от обнарод­ването в „Държавен вестник“. Документи – Цен­трална администрация на ССА, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127505.

Обявата е публикувана в ДВ бр.30 от 09.04.2018 г.

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!