Меню

Институтът по полски култури – Чир¬пан, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент по следните профе-сионални направления: 6.1. Растениевъдство по научна специалност „Общо земе¬делие“ – един за нуждите на ИПК – Чирпан; 6.1. Растениевъдство по научна специалност „Растениевъдство“ – един за нуждите на ОСПЗ Пазарджик, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Докумен¬ти – в Института по полски култури – Чирпан, бул. Георги Димитров № 2, тел. 0416/9 3133.
Обявата е обнародвана в ДВ бр.57 от 14.07.2017 г.

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!