Меню

Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за акаде¬мичната длъжност професор в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специ¬алност Зеленчукопроизводство, със срок 2 ме¬сеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 32, тел. 032/952296.
Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 71 от 13.09.2016 г.

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!