Меню

Институтът по животновъдни нау¬ки – Костинброд, към Селскостопанската акаде-мия – София, обявява конкурси за академичните длъжности: професор по научна специалност „Говедовъдство и биволовъдство“, професионал¬но направление 6.3. Животновъдство; главен асистент по научна специалност „Физиология на животните и човека“, професионално на¬правление 4.3. Биологически науки, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, Костинброд 2232, сп. Почивка, тел. 0721/68940. 

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 73 от 16.09.2016 г.

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!