Меню


Институтът по рибарство и аквакул¬тури – Пловдив, към Селскостопанската акаде-мия – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент в област на висше образование 6.0. Аграрни науки и ветеринарна медицина; професионално направление 6.3. Животновъд¬ство; научна специалност „Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов (хидрохимия и биохимия на месото на рибите)“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в секретариата на института – 4003 Пловдив, ул. Васил Левски 248, тел. 032/95 60 33.
Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 73 от 16.09.2016 г.

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!