Меню

Институтът по фуражните култу¬ри – Плевен, към Селскостопанската акаде¬мия – София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, и в професио¬нално направление 6.2. Растителна защита, по научна специалност „Растителна защита (хер¬бология)“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи за участие: Институт по фуражните култури, 5800 Плевен, ул. Генерал Владимир Вазов 89, тел. 064 805 882.
Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 65 от 19.08.2016 г.

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!