Меню

Обяви за конкурси

Институтът по царевицата – Кне­жа, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за професор в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специ­алност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един със срок 2 месеца от датата на обнародване в „Държавен вест­ник“. Документи се подават в канцеларията на Института по царевицата, гр. Кнежа 5835, тел. 09132/71-63 и тел./факс 09132/77-11.

Обявата е обнародвана в ДВ бр.66 от 15.08.2017 г.

ИПАЗР „Н. Пушкаров” към Селскостопанска академия обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалностМеханизация и електрификация на растениевъдството, за нуждите на отдел “Енергетика, машиноизползване и експлоатация на земеделската техника“; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи – в института, София – 1080, ул. Шосе Банкя № 7.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 64/08.08.2017 г.

ИПАЗР „Н. Пушкаров” към Селскостопанска академия обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научната специалност Хидромелиоративно строителство, за нуждите на отдел „Хидромелиорации и поливен режим на земеделските култури“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи – в института, София – 1080, ул. Шосе Банкя № 7.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 64/08.08.2017 г.

ИПАЗР „Н. Пушкаров” към Селскостопанска академия обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност Почвознание, за нуждите на отдел Генезис, география и класификация на почвитесъс срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи – в института, София – 1080, ул. Шосе Банкя № 7.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 64/08.08.2017 г.

Страница 1 от 32

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!