Меню

Обяви за конкурси

Селскостопанската академия обявява конкурс за прием на докторанти (редовна и задочна форма на обучение - държавна поръчка) за учебната 2018/2019 г. по следните акредитирани докторски програми:

Докторска програма

Форма обучение

Научна организация

Р

З

1

Генетика

3

-

Агробиоинститут, София

2

Физиология на животните и човека

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

3

Механизация и електрификация на растениевъдството

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

4

Механизация и електрификация на животновъдството

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

5

Хидромелиоративно строителство

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

6

Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

1

1

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

7

Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)

-

1

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

8

Технология на плодовите и зеленчуковите консерви

1

-

Институт за изследване и развитие на храните, Пловдив

9

Общо земеделие

2

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

10

Почвознание

4

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

11

Селекция и семепроизводство на културните растения

1

-

Институт по земеделие, Кюстендил

2

-

Институт по зеленчукови култури, Пловдив

1

-

Земеделски институт, Шумен

2

1

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

1

1

Институт по земеделие, Карнобат

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

1

-

Институт по царевицата, Кнежа

12

Растениевъдство

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

13

Овощарство

1

1

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

1

-

Институт по земеделие, Кюстендил

14

Декоративни растения

1

-

Институт по декоративни растения, София

15

Фуражно производство, ливадарство

1

1

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

16

Растителна защита (ентомология)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

17

Растителна защита (фитобактериология)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

18

Растителна защита (микология)

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

19

Растителна защита (вкл. фитопатология,вирусология, хербология и др.)

1

-

Институт по зеленчукови култури, Пловдив

20

Развъждане на селско-стопанските животни, биология и биотехника на размножаването

1

-

Земеделски институт, Ст. Загора

2

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

-

Земеделски институт, Шумен

21

Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

-

Институт по фуражните култури, Плевен

22

Говедовъдство и биволовъдство

1

-

Земеделски институт, Шумен

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

2

-

Институт по животновъдни науки, Костинброд

23

Овцевъдство и козевъдство

1

-

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

1

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

1

-

Земеделски институт, Стара Загора

1

-

Земеделски институт, Шумен

24

Свиневъдство

1

-

Земеделски институт, Шумен

25

Специални отрасли (пчели)

1

-

ИЖН, Костинброд

26

Екология на селскостопанските животни

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

27

Икономика и управление (земеделие)

2

2

Институт по аграрна икономика, София

28

Организация и управление (земеделие)

2

2

Институт по аграрна икономика, София

  Необходими документи: Заявление; Автобиография; Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с приложението – нотариално заверено копие; Удостоверение за признато висше образование – степен „магистър”, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище, други документи удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната научна област.

           Документите се подават в ЦУ на ССА - София, ул. „Суходолска” 30, стая № 102 от 9.30 до 16.30  часа. Телeфони за контакти: 028127560, 028127580.

 Срокът за подаване на документи е два месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник (ДВ, бр. 63 от 31.07.2018 г.)

Такса за кандидатстване – 30 лв. 

Институтът по рибни ресурси – Варна, към ССА – София, прави поправка на техническа грешка в обявление № 4170 за обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (ДВ, бр. 35 от 2018 г., стр. 108): вместо „научна специалност „Инженерна хидробиология, хидравлика и водно стопанство“ да се чете „научна специалност „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“.
Поправката е публикувана в ДВ бр. 38 от 08.05.2018 г.

Институтът по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор по научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност 02.11.11. Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини), за нуждите на секция „Криобиология и лиофилизация“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи – в ИКХТ, София 1407, бул. Черни връх № 53, тел.: 02/868-50-95, 087 896 87 29.

Обявата е обнародвана в ДВ бр.36 от 27.04.2018 г

Институтът по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент по научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност 02.11.11. Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини), за нуждите на секция „Технология на храните от животински произход“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи – в ИКХТ, София 1407, бул. Черни връх № 53, тел.: 02/868-50-95, 087 896 87 29.

Обявата е обнародвана в ДВ бр.36 от 27.04.2018 г.

Страница 1 от 40

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!