Меню

Обяви за конкурси

Агробиоинститутът – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент: в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Растениевъдство“ – един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Генетика“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – в Агробиоинститута, София 1164, бул. Драган Цанков № 8, ет. 4, тел. 02/963-54-07.
Обявата е обнародвана в ДВ бр.81 от 10.10.2017 г.

Агробиоинститутът – София, към Селскостопанската академия – София, обявява кон¬курс за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, про¬фесионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Растениевъдство“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Агробиоин¬ститута, София 1164, бул. Драган Цанков № 8, ет. 4, тел. 02/963-54-07.
Обявата е обнародвана в ДВ бр.77 от 26.09.2017 г.

Институтът по царевицата – Кне­жа, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за професор в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специ­алност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един със срок 2 месеца от датата на обнародване в „Държавен вест­ник“. Документи се подават в канцеларията на Института по царевицата, гр. Кнежа 5835, тел. 09132/71-63 и тел./факс 09132/77-11.

Обявата е обнародвана в ДВ бр.66 от 15.08.2017 г.

ИПАЗР „Н. Пушкаров” към Селскостопанска академия обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалностМеханизация и електрификация на растениевъдството, за нуждите на отдел “Енергетика, машиноизползване и експлоатация на земеделската техника“; със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Документи – в института, София – 1080, ул. Шосе Банкя № 7.

Обявата е публикувана в ДВ, бр. 64/08.08.2017 г.

Страница 1 от 33

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!