Меню

Обяви за конкурси

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия, София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности главни асистенти по професионално направление 6.1. Растениевъдство: научна специалност „Почвознание“ за нуждите на отдел „Физика на почвата“ – един; научна специалност „Почвознание“ за нуждите на отдел „Химия на почвата“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, София 1080, ул. Шосе Банкя № 7.
Обявата е обнародвана в ДВ бр.12 от 06.02.2018 г.

Институтът за изследване и развитиена храните – Пловдив, към Селскостопанскатаакадемия – София, обявява конкурс за главенасистент по професионално направление 5.12.Хранителни технологии, научна специалност„Технология на плодовите и зеленчуковите консерви“ – един, със срок 2 месеца от обнародванетов „Държавен вестник“. Справки и документи – винститута, Пловдив, бул. Васил Априлов № 154,тел. 032/952-109.

Обявата е обнародвана в ДВ бр.4 от 09.01.2018 г.

Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанскатаакадемия – София, обявява два конкурса за заемане на академичната длъжност главен асистент: впрофесионално направление 6.1. Растениевъдство,научна специалност „Овощарство“ – един, и впрофесионално направление 6.1. Растениевъдство,научна специалност „Фуражно производство,ливадарство“ – един, двата със срок 2 месеца отобнародването в „Държавен вестник“. Справки идокументи – в института, 5600 Троян, ул. ВасилЛевски № 281, тел. 0670/62802.

Обявата е обнародвана в ДВ бр.4 от 09.01.2018 г.

Институтът по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ – Русе, към Селскостопан¬ската академия – София, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент: в област на висше образование 6. Аграрни науки и ве¬теринарна медицина, професионално направле¬ние 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един; в област на висше образова¬ние 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.2. Растителна защита, научна специалност „Растителна защи¬та“ (хербология) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, Личен състав, тел. 082/820801.
Обявата е обнародвана в ДВ бр.3 от 05.01.2018 г.

Страница 1 от 36

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!