Меню

Обяви за конкурси

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси
за: доцент по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Почвознание“ за нуждите на отдел „Генезис, география и
класификация на почвите“; главен асистент по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Мелиорации“ (вкл. почвена ерозия и борбата с нея) за нуждите на отдел „Хидромелиорации и ПРЗК“, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, София 1080, ул. Шосе Банкя 7.
Обявата е обнародвана в ДВ бр.36 от 05.05.2017 г.

Добруджанският земеделски институт – гр. Генерал Тошево, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за професор в професионално направление 6.1. Растениевъдство по научна специалност „Общо земеделие“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Научен секретар на ДЗИ, тел. 058/603-253, 0898-659-236.
Обявата е обнародвана в ДВ бр.35 от 02.05.2017 г.

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – гр. Садово, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – „Човешки ресурси“, тел. 032/62-90-26.
Обявата е обнародвана в ДВ бр.35 от 02.05.2017 г.

Институтът по животновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по научна специалност
„Специални отрасли (пчели)“, професионално направление 6.3. Животновъдство за нуждите
на ОСЖЗ – Смолян, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Института по животновъдни науки – Костинброд 2232, сп. „Почивка“, тел. 0721 68 940.
Обявата е обнародвана в ДВ бр.34 от 28.04.2017 г.

Страница 1 от 29

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!