Меню

Обяви за конкурси

Институтът по рибни ресурси – Варна, към ССА – София, прави поправка на техническа грешка в обявление № 4170 за обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (ДВ, бр. 35 от 2018 г., стр. 108): вместо „научна специалност „Инженерна хидробиология, хидравлика и водно стопанство“ да се чете „научна специалност „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство“.
Поправката е публикувана в ДВ бр. 38 от 08.05.2018 г.

Институтът по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор по научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност 02.11.11. Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини), за нуждите на секция „Криобиология и лиофилизация“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи – в ИКХТ, София 1407, бул. Черни връх № 53, тел.: 02/868-50-95, 087 896 87 29.

Обявата е обнародвана в ДВ бр.36 от 27.04.2018 г

Институтът по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент по научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност 02.11.11. Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини), за нуждите на секция „Технология на храните от животински произход“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи – в ИКХТ, София 1407, бул. Черни връх № 53, тел.: 02/868-50-95, 087 896 87 29.

Обявата е обнародвана в ДВ бр.36 от 27.04.2018 г.

Институтът по розата и етеричномаслените култури – Казанлък, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент по професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един за нуждите на ИРЕМК – Казанлък, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи се подават в Института по розата и етеричномаслените култури – Казанлък, бул. Освобождение№ 49, тел.: 0431/62039.

Обявата е обнародвана в ДВ бр.36 от 27.04.2018 г.

Страница 1 от 40

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!