Меню

Обяви за конкурси

Институтът по розата и етеричномаслените култури – Казанлък, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент по професионално направление 5.12. Хранителни технологии, научна специалност „Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати“ – един за нуждите на ИРЕМК – Казанлък, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Института по розата и етеричномаслените култури – Казанлък,
бул. Освобождение № 49, тел. 0431/62039.

Обявата е обнародвана в ДВ бр.91 от 14.11.2017 г.

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – гр. Садово, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – „Човешки ресурси“ на института, тел. 032/62-90-26.
Обявата е обнародвана в ДВ бр.90 от 10.11.2017 г.

ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия, София, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност „Механизация и електрификация на растениевъдството“, за нуждите на отдел „Земеделска техника“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, София 1080, ул. Шосе
Банкя № 7, тел. 02/90 59 606.
Обявата е обнародвана в ДВ бр.85 от 24.10.2017 г.

Агробиоинститутът – София, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент: в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Растениевъдство“ – един; в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Генетика“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване на документи – в Агробиоинститута, София 1164, бул. Драган Цанков № 8, ет. 4, тел. 02/963-54-07.
Обявата е обнародвана в ДВ бр.81 от 10.10.2017 г.

Страница 1 от 34

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!