Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Биоразнообразие на земни червеи и почвени микроорганизми в Софийско поле”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Христо Ивайлов Вълчовски към ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Почвознание”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”

Рецензии:

1. Проф. д-р Пенка Ангелова Мончева
2. Доц. д-р Валентин Мирчев Богоев

Становища:

3. Проф. дн Бойко Божидаров Георгиев
4. Доц. д-р Анета Стоянова Димитрова
5. Доц. д-р Радка Иванова Донкова

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 12.03.2015 г. от 10,30 часа в заседателната зала „Проф. И. Гърбучев” на научно направление Почвознание на ИПАЗР „Н. Пушкаров”, ул. Шосе Банкя № 7

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!