Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: "Проучване  разпространението, биоекологичните особености и възможности за контрол на картофения молец Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae)", разработен от докторанта на самостоятелна подготовка към Институт по тютюна и тютюневите изделия-Марково за присъждане на ОНС "Доктор" по докторска програма "Растителна защита  (ентомология)", професионално направление ш.6.2 "Растителна защита".

Рецензии:

1. проф.дсн Иванка Николова Лечева
2. доц.д-р Христо Георгиев Бозуков

Становища:

3. проф.дсн Хари Янков Самалиев
4. проф.д-р Янко Димитров Димитров
5. доц.д-р Цвета Христова Христева

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 25.07.2014г. в заседателната зала на Институт по тютюна и тютюневите изделия-Марково от 10.30 часа.

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!