Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Приложение на ДНК маркери за картиране на локуси, контролиращи добива на царевицата (Zea mays) в условия на воден дефицит и различни нива на азотно хранене”, разработен от редовен докторант Стефан Василев Цонев, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Генетика”, професионално направление ш. 4.3. „Биологически науки”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София.

Рецензии:

1. проф. дбн Севдалин Георгиев Ангелов
2 проф. д-р Спаска Димитрова Петкова

Становища:

3. доц. д-р Стефан Владимиров Вълчинков
4. доц. д-р Красимир Емилов Русанов
5. доц. д-р Николай Кирилов Христов

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 18.06.2015 г. от 14 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!