Меню

Предстои провеждане на публична защита на дисертационен труд на тема: „Поддържане, оценка и използване на растителни генетични ресурси от нахут„  разработен от  задочния докторант - ас. София Димитрова Петрова ,  за  присъждане на ОНС „Доктор” ” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”, към Института по растителни генетични ресурси „К. Малков” – Садово.

Рецензии:

1. Проф. дсн Сийка Димитрова Стоянова - ИРГР, Садово
2. Доц. д-р Славка Христова Калъпчиева – ИЗК “Марица”, Пловдив

Становища:

3.Проф. д-р Бистра Янева Атанасова - ИДР, София
4. Доц. д-р Сийка Ангелова Ангелова – ИРГР, Садово
5. Доц. д-р Галина Славчева Антонова - ИЗК “Марица”, Пловдив

Автореферат


Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 12.05.2015 г. от 10,00 часа в заседателната зала на ИРГР – Садово, бул. Дружба 2.

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!