Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Техническа осигуреност на растениевъдството в България – състояние и възможности за развитие”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Петър Димитров Джандармов, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Организация и управление на производството (по отрасли)”, професионално направление ш. 3.8 „Икономика”, към ИАИ, София.

Рецензии:

1. 1. Проф. дин Людмил Стефанов Петков
2. Доц. д-р Мария Миланова Атанасова

Становища:

3.Проф. дин Никола Колев Вълчев
4. Доц. д-р Елена Виденова Иванова
5. Доц. д-р Нина Михайлова Котева

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 2 април 2015 г. от 14,00 часа в зала 1 на ИАИ – София, бул. „Цариградско шосе” 125, бл. 1.

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!