Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучване възможностите за използване на сух зърнен спиртоварен остатък при хранене на пилета бройлери”, разработен от  докторанта на самостоятелна подготовка Ивелина Иванова Иванова, за присъждане на ОНС „Доктор”  по докторска програма „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите”, професионално направление ш. 6.3 „Животновъдство” към Института по животновъдни науки, Костинброд.

Рецензии:

1. Доц. д-р Сашка Иванова Чобанова 
2.Проф. д-р Лазар Костадинов Козелов

Становища:

3.Доц. д-р Виолета Кучева Георгиева
4.Доц. д-р Мая Миткова Игнатова
5.Проф. д-р Митко Тодоров Лалев

Автореферат

 

 Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 8.09.2015 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Земеделски институт, Стара Загора.

 

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!