Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на хранителния фактор върху съдържанието на биологично активни компоненти от неорганичен произход в млякото и млечните продукти”, разработен от задочния докторант Борислав Тодоров Блажев, към ИКХТ – София,  за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими, хормони, белтъчини)” от професионално направление ш. ш. 5.12 „Хранителни технологии”

Рецензии:

   1.Проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова

2. Доц. д-р Илиана Борисова Начева

Становища:

3.Доц. д-р Илияна Анастасова Петрова

4 .Доц. д-р Цонка Оджакова  

5.Доц. д-р Иван Димитров Янчев

Автореферат

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 19.11.2018 г.  в Институт по криобиология и хранителни технологии – София.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!