Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Генезис и диагностика на Червеноцветните почви от Североизточната част на Софийския район”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка ас. Георги Митков Димитров, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Почвознание”, професионално направление ш. 6.1. Растениевъдство, към ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София.

Рецензии:

1. Проф. дсн Марин Добрев Пенков
2.Доц. дн Людмила Димитрова Малинова

Становища:

3.Проф. д-р Методи Теохаров Костадинов
Доц. д-р Тома Ангелов Шишков
Доц. д-р Парашкев Петров Петров

Автореферат

 

 Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 24.09.2015 г. от 10,30 часа в заседателната зала „Проф. И. Гърбучев” на ИПАЗР „Н. Пушкаров”, ул. Шосе Банкя № 7.

 

 

 

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!