Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Листни петна по твърдата пшеница в България”, разработен от докторант на самостоятелна подготовка Спасимира Луканова Недялкова, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Растителна защита (фитопатология)”, професионално направление ш. 6.2 „Растителна защита”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София.

Рецензии:

   1.Проф. дсн Росица Борисова Бъчварова

2. Проф. д-р Иван Димитров Киряков

Становища:

3.Доц. д-р Славчо Бонев Славов

4 .Доц. д-р Петър Николов Чавдаров  

5.Доц. д-р Росица Милчева Родева

Автореферат

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!