Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Реакция на тритикале (x Triticosecale Wittm.) към абиотичен стрес”, разработен от разработен от  редовния докторант  Христо Павлинов Стоянов към ДЗИ,  Генерал Тошево за присъждане на ОНС “Доктор” по докторска програма “Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление ш.6.1 „Растениевъдство”.

Рецензии:

   1.проф. дн Димитър Дойнов Генчев

2. проф. д-р Драгомир Господинов Вълчев

Становища:

3.Проф. д-р Валентин Байчев Георгиев

4 .Проф. д-р Анелия Илиева Кътова   

5.Доц. д-р Христофор Кирчев Кирчев

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 31.10.2018 г. от 10 часа в заседателната зала на ДЗИ, Ген. Тошево.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!