Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Технологично проучване на възможности за отглеждане на тритикале в сеитбообръщение въз основа на принципите на биологично земеделие”, разработен от задочния докторант Ангелина Желева Мухова,  за присъждане на ОНС “Доктор” по докторска програма “Растениевъдство”, професионално направление ш.6.1 „Растениевъдство”.

Рецензии:

   1.Проф. дн Тодор Симеонов Кертиков

2. Проф. д-р Танко Пеев Колев

Становища:

3.Проф. д-р Вилиана Маринова Василева

4 .Доц. д-р Тодорка Савова Тонева   

5.Доц. д-р Христофор Кирчев Кирчев

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе 22.10.2018г. от 10.00 часа в заседателната зала на Институт по полски култури – Чирпан.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!