Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучване на биологичната и стопанска характеристика на нови линии слънчогед H. annuus L. и техните хибридни комбинации”, разработен от задочния докторант Георги Петров Георгиев към ДЗИ,  Генерал Тошево за присъждане на ОНС “Доктор” по докторска програма “Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление ш.6.1 „Растениевъдство”.

Рецензии:

   1.проф. дн Димитър Дойнов Генчев

2. проф. д-р Цветан Тодоров Кикиндонов

Становища:

3.проф. д-р Нуреттин Тахсин Тахсин

4 .доц. д-р Драгомир Пламенов Димитров

 5. доц.д-р Нина Иванова Ненова

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 25.10.2018 г. от 10 часа в заседателната зала на ДЗИ, Ген. Тошево.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!