Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучване на възможностите за използване на отпадъчни продукти от производството на биогорива при храненето на прасета и пилета бройлери”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Мария Стефанова Тодорова, за присъждане на ОНС „Доктор”  по докторска програма „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите”, професионално направление ш. 6.3 „Животновъдство” към Института по животновъдни науки, Костинброд..

Рецензии:

   1.Проф. д-р Магдалена Георгиева Облакова

2. Проф. д-р Мариана Александрова Петкова

Становища:

3.Проф. дн Христо Йорданов Станчев

4 .Проф.д-р Митко Тодоров Лалев 

 5. Проф. д-р Мая Миткова Игнатова

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 9.10.2015 г. от 10,00 часа в заседателната зала на ИЖН, Костинброд.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!