Меню

Предстои провеждане на публична  защита на дисертационен труд на тема: „Оценка на генетичното разнообразие в колекции от примитивни хлебни пшеници“, разработен от докторант Божидар Николов Кьосев, за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“  по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление 6.1 „Растениевъдство”

Рецензии:

   1.Проф. д-р Драгомир Вълчев 

2.Проф. д-р Дора Бояджиева 

Становища:

3.Проф. дн Сийка Стоянова

Доц. д-р Христина Георгиева 

5. Доц. д-р Златина Ур 

Автореферат

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 30.07.2018г. от 11:00 ч в заседателната зала на ИРГР – Садово.

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!