Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Почвени патогенни гъби по житни култури: видов състав, разпространение, методи и средства за борба”, разработен от редовния докторант Иво Тодоров Янашков за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Растителна защита (фитопатология)”, професионално направление ш. 6.2 Растителна защита към ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София.

Рецензии:

   1.Проф. дн Невена Стоянова Богацевска

2. Проф. д-р Иван Димитров Киряков

Становища:

3.Проф. дн Марияна Борисова Накова

Проф. д-р Стойка Петкова Машева

5. Доц. д-р Ценко Димитров Въчев

Автореферат

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 21.06.2018 г. от 11:00 часа в зала „Проф. Иван Гърбучев”на ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София, Шосе Банкя №7.

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!