Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Разработване на нова система за бонитировка на земеделските земи в България”, разработен от редовния докторант Димитър Дичев Сапунджиев за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Почвознание”, професионално направление ш. 6.1 Растениевъдство към ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София.

Рецензии:

  1. Проф. д-р Венета Найденова Кръстева

2. Проф. д-р Иван Дянков Пачев

Становища:

3.Проф. д-р Димитранка Иванова Стойчева 

4 .Доц. д-р Рада Тодорова Попова

 5. Проф. дсн Божидар Крумов Георгиев

Автореферат

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 7.06.2018 г. от 10:30 часа в зала „Проф. Иван Гърбучев”на ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София, Шосе Банкя №7.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!