Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Сравнително проучване на три типа комбинации пилета с различна скорост на растеж”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Eвгени Йорданов Петков, за присъждане на ОНС „Доктор”  по докторска програма „Птицевъдство”, професионално направление ш. 6.3 „Животновъдство” към Института по животновъдни науки, Костинброд.

Рецензии:

1.Доц. дн Димитър Николов Белоречков
2.Проф. дн Пенка Цветанова Маринова

Становища:

3.Проф. дн Марин Колев Кабакчиев
4.Доц. д-р Веселина Петкова Средкова
5.Доц. д-р Васко Тодоров Герзилов

Автореферат

 

 Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 4.09.2015 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Института по животновъдни науки – Костинброд.

 

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!