Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучване върху стопанското значение на повредите по люцерната (Medicago sativa L.) от люцернов сечко (Plagionotus floralis Pall) и възможности за борба”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Евгения Добрева Жекова за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Растителна защита (ентомология)”, професионално направление ш. 6.2 Растителна защита към ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София.

Рецензии:

   1.Проф. дсн Божана Костадинова Дочкова

2. Проф. д-р Оля Евтимова Караджова

Становища:

3.Доц. д-р Ньонка Въчкова Велчева

4 .Доц. д-р Христина Тодорова Кръстева

 5. Доц. д-р Георги Стоянов Тренчев

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 19.04.2018 г. от 11:00 часа в зала „Проф. Иван Гърбучев” на ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София, Шосе Банкя №7.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!