Меню

Предстои провеждане на публична  защита на дисертационен труд на тема: „Проучване върху имунитетната реакция на селекционирани линии обикновена зимна пшеница (Тr.aestivum L.) към причинителите на кафява ръжда, брашнеста мана и фузариоза по класа“, разработен от ас. Евгений Атанасов Димитров, за придобиване на ОНС „Доктор“  по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление 6.1 „Растениевъдство”.

Рецензии:

   1.АПроф. д-р Дарина Вълчева – ИЗ – Карнобат

2. ПДоц. д-р Дечко Дечев – ИПК – Чирпан

Становища:

3.Проф. дсн Дияна Светлева – АУ – Пловдив

4 .Доц. д-р Петър Чавдаров – ИРГР – Садово

 5. Доц. д-р Златина Ур – ИРГР – Садово

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 30.03.2018г. от 10.00ч в заседателната зала на ИРГР – Садово.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!