Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Молекулярно-биологични изследвания на хемоцианини и актини от безгръбначни организми, представители на Черноморската фауна”, разработен от задочния докторант Мартин Валериев Иванов, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Генетика”, професионално направление ш. 4.3 „Биологически науки”, към Агробиоинститут, София.

Рецензии:

   1.Акад. Иван Георгиев Иванов

2. ППроф. д-р Елена Иванова Георгиева

Становища:

3.Проф. д-р Магдалена Иванова Чорбаджиева

4 .Проф. д-р Елена Георгиева Тодоровска 

5. Доц. д-р Красимира Николова Идакиева

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 29.03.2018 г. от 14 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!