Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучване на патогенни гъби, причиняващи гниене по лозата и гроздето”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Емил Божидаров Балашков, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Растителна защита (фитопатология)”, професионално направление ш. 6.2 „Растителна защита”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София.

Рецензии:

   1.Проф. дсн Росица Борисова Бъчварова

2. Проф. дсн Марияна Борисова Накова

Становища:

3.Доц. д-р Славчо Бонев Славов

Доц. д-р Николай Миладинов Генов

 

5. Д-р Йордан Иванов Цветков

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 23.03.2018 г. от 11 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!