Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Проучване възможностите за регулиране съдържанието на контролираните вещества в дима на конвенционални и електронни цигари”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Николай Петков Николов за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Технология на тютюна и тютюневите изделия”, професионално направление ш. 5.12  Хранителни технологии към Института по тютюна и тютюневите изделия, Марково.

Рецензии:

   1.Проф. дтн Албена Стоянова Стоянова

2. Проф. д-р Димитър Георгиев Хаджикинов

Становища:

3.Проф. д-р Стефка Петрова Киркова

Проф. дтн Николай Димитров Менков

5. Доц. д-р Анна Благоева Стоилова

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 14.02.2017 г. от 10:30 часа в зала № 1 на ИТТИ, Марково.

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!