Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Източнобалканската свиня, характеристика и продуктивност при природосъобразно отглеждане. Формиране на развъдна политика за устойчиво развитие”, разработен от доц. д-р Йордан Марчев Йорданов за придобиване на научната степен „Доктор на науките” по научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването”, професионално направление 6.3 „Животновъдство” към Земеделски институт, Шумен.

Рецензии:

   1.Проф. дн Апостол Петров Апостолов

2. Проф. д-р Мая Миткова Игнатова

3.Проф. дн Алекси Стойков Петров 

Становища:

4.Доц. д-р Соня Георгиева Иванова

5. Доц. д-р Маринчо Стойнов Киров

6. Доц. д-р Елена Кузминична Кистанова

7. Доц. д-р Теодора Людмилова Попова

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 14.12.2017 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Земеделски институт - Шумен, бул. “Симеон Велики” 3.

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!