Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Сравнително изпитване на нови черешови сортове и елити в района на Кюстендил”, разработен от разработен от задочния докторант Анита Боянова Стоева за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”, към ИЗ, Кюстендил.

Рецензии:

   1.Проф. д-р Валентин Илиев Личев

2. Проф. д-р Аргир Тодоров Живондов

Становища:

3.Проф.д-р Валентина Бончева Божкова

Доц.д-р Николай Димчов Христов 

5. Доц.д-р Димитър Кирилов Сотиров

Автореферат

Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 19 декември   2017 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Институт по земеделие - Кюстендил.

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!