Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Проучване ефективността на различни методи за оптимизиране на репродуктивни и продуктивни показатели при калифорнийски и бели новозеандски зайкини”, разработен от Красимир Петров Великов, докторант на самостоятелна подготовка към Института по животновъдни науки, Костинброд за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването“ от професионално направление ш. 6.3 „Животновъдство..

Рецензии:

   1.Проф. дн Пенка Цветанова Маринова

2. Доц. д-р Станимир Георгиев. Димитров

Становища:

3.Проф. д-р Мая Миткова Игнатова

Доц. д-р Ивона Василева Димитрова

5. Доц. д-р Георги Бонев Георгиев

Автореферат и приноси 

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 23.11.2017 г. от 11.00  часа в заседателната зала на Института по животновъдни науки –
Костинброд.

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!