Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Изследване на конструкцията на колесните трактори „Болгар” за подобряване на условията на работа на оператора”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Ваня Тинкова Янкова, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Механизация и електрификация на растениевъдството”, професионално направление ш. 5.1. Машинно инженерство, към ИПАЗР „Н. Пушкаров”, София.

Рецензии:

1.Проф. дтн инж. Георги Асенов Тасев
2.Проф. дтн инж. Руси Гецов Русев

Становища:

3.Проф. д-р инж. Пламен Ганчев Кангалов
4.Проф. д-р инж. Михо Янков Михов
5.Доц. д-р инж. Емануел Варкис Бадриков

Автореферат

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 10.09.2015 г., от 11,00 часа в заседателната зала „Н. Гайдаров” на ИПАЗР „Н. Пушкаров”, ул. Шосе Банкя № 3.

 

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!