Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Предприемачеството в земеделието: ролята на жените в управлението на земеделското стопанство”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Даниела Цветанова Цвяткова за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Икономика и управление (по отрасли)”, професионално направление шифър 3.8 Икономика към ИАИ, София.

Рецензии:

   1.Проф. д-р Диана Илиева Копева

2. Проф. д-р Пламена Георгиева Йовчевска

Становища:

3.Проф. д-р Милен Иванов Балтов

 Доц. д-р Донка Йотова Иванова

5. Доц. д-р Иван Йочев Боевски

Автореферат

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 8.09.2017 г. от 11 часа в зала № 1 на Института по аграрна икономика – София, бул. „Цариградско шосе” 125, бл. 1, ет. 2.

 

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!