Меню

Предстои провеждане на публична  защита на дисертационен труд на тема: „Наследяване на основни количествени признаци и устойчивостта на чернилка (Ph. parasitica, Dast) при ориенталски тютюн екотип Дупница“, разработен от докторант на самостоятелна подготовка, Светлана Иванова Малинова, за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“  по научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление 6.1 „Растениевъдство”.

Рецензии:

   1.Проф. д-р Дочка Ценова Димова

2. Доц. д-р Катя Спасова Узунджалиева

Становища:

3.Проф. дн Дияна Лилова Светлева 

4 Доц. д-р Румяна Иванова Петкова 

5. Доц. д-р Веселина Банова Машева

Автореферат

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 13.09.2017г. от 11.00 часа в заседателната зала на ИТТИ – Марково.

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!