Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Физиологични, биохимични и геномни подходи за изследване отговора към абиотичен стрес при житни култури”, разработен от редовен докторант Борислав Вениславов Асенов, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” по докторска програма „Генетика”, професионално направление ш. 4.3. „Биологически науки”, към Агробиоинститут, Селскостопанска академия – София.

Рецензии:

   1. проф. д-р Елена Иванова Георгиева

2. доц. д-р Анелия Венева Янчева

Становища:

3.проф. д-р Магдалена Иванова Чорбаджиева  

проф. д-р Мая Янева Величкова

5. проф. д-р Елена Георгиева Тодоровска

Автореферат

 

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 28.07.2017 г. от 10 часа в заседателната зала на Агробиоинститут – гр. София, бул. Драган Цанков № 8, етаж 4.

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!