Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема „Разработване на технологии за получаване на минимално преработени плодови сокове Разработване на технологии за получаване на минимално преработени плодови сокове”, разработен от редовния докторант Красимира Савова Петрова - Калоферова за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Технология на плодовите и зеленчуковите консерви”, професионално направление ш. 5.12 „Хранителни технологии”  към ИИРХ, Пловдив.

Рецензии:

   1. Проф. д-р Васил Петров Карагьозов

2. Доц. д-р Васил Тодоров Шиков

Становища:

3.Доц. д-р Тодорка Петрова  

4Доц. дтн Кирил Михалев Михалев

5. Доц. д-р Петя Христофорова Иванова

Автореферат

 

 Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 20.07.2017 г. от 13:00 ч. в зала №11(ет. III) на Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив, бул. „Васил Априлов” №154.

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!