Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Характеристика на резервните белтъци при синтетични пшеници във връзка с използването им като изходен материал за селекцията“, разработен от докторант Соня Николова Донева, за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения“, професионално направление ш.6.1. „Растениевъдство“ към Добруджански Земеделски Институт – Генерал Тошево.

Рецензии:

   1. Проф. дн Димитър Дойнов Генчев

2. проф. д-р Венета Найденова Кръстева

Становища:

3.Проф. дн Пенко Петров Спецов 

4Проф. д-р Нася Борисова Томлекова

5. Доц. д-р Божин Максимов Божинов

Автореферат

приложения

 Защитата на дисертациония труд ще се проведе на 13.07.2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала на ДЗИ – Генерал Тошево.

 

 

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!