Меню

Предстои публична защита на дисертационен труд на тема: „Отбор в синтетични пшеници и хибриди за подобряване на някои селекционни признаци”, разработен от докторанта на самостоятелна подготовка Надя Георгиева Даскалова, за присъждане на ОНС „Доктор” по докторска програма „Селекция и семепроизводство на културните растения”, професионално направление ш. 6.1 „Растениевъдство”, към Земеделски институт, Шумен.

Рецензии:

1.Проф. дн Ана Стоилова Салджиева
2.Доц.д-р Кулка Стойнова Учкунова

Становища:

3.Доц.д-р Миглена Атанасова Друмева
4.Доц.д-р Драгомир Пламенов Димитров
5.Доц.д-р Георги Тодоров Кикиндонов

Автореферат

Защитата на дисертационния труд ще се проведе на 4.09.2015 г. от 10.30 часа в заседателната зала на Земеделски институт - Шумен, бул. “Симеон Велики” 3.

 

 

 

Кариерно развитие

Меню

Антикорупция

Изпращайте сигналите с повече данни, а по възможност и доказателства за откритите нередности. Анонимността е гарантирана!